USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Obszar działań detektywistycznych Polska i Unia Europejska

Wybierz swoje województwo


Detektywi Weremczuk > Blog detektywistyczny Zakres Usług > Detektyw a ochrona danych osobowych

Detektyw a ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 8. Ustawy o usługach detektywistycznych, prywatny detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, bez zgody osób, których dane dotyczą.Ta sama Ustawa mówi także, iż nie może on powierzać przetwarzania danych innemu podmiotowi, a zebrane w toku wykonywania czynności detektywa dane osobowe ma obowiązek zniszczyć tuż po zaprzestaniu korzystania z uprawnień detektywa.

Jednocześnie detektyw ma prawo do zachowania tajemnicy w zakresie swoich źródeł informacji, a zwolnienie z zachowania tej tajemnicy może nastąpić na zasadach kodeksu postępowania karnego.

Dane osobowe - facebook

Zakres ochrony danych osobowych

Prowadząc sprawę na zlecenie klienta, detektyw gromadzi dane osobowe, często wbrew woli osób zainteresowanych. Ma do tego prawo, pod warunkiem, że wykaże niezbędność tego rodzaju działań i prawnie usprawiedliwi ich cel. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu go podmiotowi przetwarzane dane osobowe gromadzone w trakcie pracy.

Na polecenie zleceniodawcy ma obowiązek przekazać dane samemu zleceniodawcy albo innemu wskazanemu przez niego detektywowi zatrudnionemu do współpracy albo przejmującemu zlecenie. Jeśli zleceniodawca nie odbierze zgromadzonych danych w wyznaczonym terminie, ulegają one zniszczeniu.

Ponadto, gdy administratorem danych jest osoba/przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług detektywistycznych, zgodnie z art. 40 Ustawy musi ona zgłosić zbiór danych do rejestracji GIODO. Z obowiązku tego Ustawa zwalnia administratorów danych którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 43 ust. 1 pkt 8).